Новости
Хундэтэ нухэд!Дорогие друзья! В Национальной библиотеке Республики Бурятия начинаются новые лекции ректора Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Дамба Даржа Заяева Габжа ламы Дымбрыла Дашибал...
10 наhaн - арбан улаан шагай, ургажа ябаhaн улаан бургааhaн, үндыжэ ябаhaн эдир үетэн.20 наhaн - хорин галзуу шоно, хореод наhaн хольбирхой - харгы haлаа олонтой.Наhaн эдир залуу, хүсэ шадал мундуу.30...
Углоо бури сэржэмээ ургэжэ удэр бури бурхандаа зальбаржа. Боди сагаан сэдьхэл сэдьхэжэ буянтай хэшэгтэй ябахатнай болтогой.  1.Хулгана жэлдэ турэhэн хун: хул  хунгэн,  мэхэеэ гаргахадаа...
Буриадай эртэнэй түүхэдэ олон басагадынь хатан боложо харида үгтэhэн, өөhэдөө хэнэйшье богоол байжа үзөөгүй, изагууртан гаралтай зон байhан гэжэ нэгэ эрдэмтэнэй элитхэхые шагнаа hэм. Хатан болохо ёhот...
Буддын турэhэн тулоо мультфильм буряад хэлэнээр. Мультильм о рождении Будды на бурятском языке.
1 февраля 2020 года в Буддийском университете состоится XXXIV конкурс по бурятскому языку " ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ" на знание бурятского языка, традиции и культуры - среди школьников Этнической Буряти...
Хүнэй хэнтэйш хөөрөлдэхэ болзөөлэн абяагаар хэлэ,бусадай орон ошохо болөөриин нютагтаа шэндиябадалтай болохо мүн. С кем бы не разговаривал,произноси слова вежливо и мягко .Если отправишься даже в...
ХIV Уласхоорондын «Алтаргана-2020» гэһэн бүгэдэ буряадуудай наадан Үбэр Байгалай хизаарай хотын түхэлтэй Ага болон Могойто нютагуудта 2020 оной июлиин 16-18-ай үдэрнүүдтэ үнгэргэгдэхэ. Уласхоорондын э...
Фонд "Зула" представляет сказку на бурятском языке "Тохорюун ба бэгсэргэ". Выражаем благодарность за оказанную помощь в создании социально-культурного проекта видео сказки: Цыбенова Батора Баирмункуев...
1. Жираф. Анааша.2. Лев. Арсалан.3. Тигр. Бар/Эреэн гүрөөһэн.4. Слон. Заан.5. Зяац. Шандаган.6. Крот. Мана hохор.7. Лось. Хандагай.8. Медведь. Баабгай.9. Лиса. Унэгэн.10. Волк. Шоно.11. Крокодил. Мата...
23 ноября 2019 года в Буддийском университете завершился XXXII конкурс по бурятскому языку " ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ" , среди школьников Этнической Бурятии на знание бурятского языка, тоадиции и культу...
23 ноября 2019 года в Буддийском университете состоится XXXII конкурс по бурятскому языку " ЭХЭ ХЭЛЭН МАНАЙ БАЯЛИГ". Конкурс проходит среди школьников Этнической Бурятии на знание бурятского язык...
Страница 1 из 4