Новости
Интервью с Хамбо ламой Дамба Аюшеевым в преддверии праздника белого месяца на бурятском языке. Хамбо лама подвел итоги уходящего года, наметил планы на приходящий год. Разъяснил значение Дугжууба, Бут...
На тибетском "Шернин ". Этот текст является основой всех книг в Буддизме, вся суть Буддизма заключена в нем. Кто прочитает её, будет под защитой Божеств. Второе Учение Будды. Второй поворот Колес...
Песня "в лесу родилась ёлочка"  - "Ой соо түроо хасуури" 1.В лесу родилась елочка,Ой соо түроо хасуури,В лесу она росла,Ой соо тэрч ургаа,Зимой и летом стройная,Үбэл баа зундаа жэрэгэр,Зелен...
В Буддийском университете "Даши Чойнхорлин" им. Дамба Даржа Заяева завершился XXVI конкурс по бурятскому языку"Эхэ Хэлэн -Манай Баялиг" , который прошел при поддержке Информ Полис. Результаты конкурса...
Хулгана сагта (һүни дунда — 23:00-1:00) түрэһэн хүн хэшэг ехэтэй, хайшаа ошоноб олзо олохо, шударгуу зөөлэн аашатай. Монгол туургата арад зон эртэ дээрэ үеһөө саг тухай нарин ойлгосотой байһан бэ...
1) Үглөө бүри шэнээр уһа бусалгаад уухада, эгээ шадалтай эм болохо2) Һүниндөө бусалгаһан уһан ба бэлдэһэн сай хонуулжа, үглөөдэрынь уубал, хоро болохо3) Үглөө бүри үхэртэ худагай ус уулгабал, тэрэ үхэ...
Лекция "Буряад хэлэнэй ерээдүй / Будущее бурятского языка", ректора буддийского института Даши Чойнхорлин, доктора буддийской философии Геше Дымбрыл багша. Зал заседаний Ученого совета Бурятского...
Брайван дасанай Гендунов Тумэн лама алдартай Агатова "Тёмная ночь" гэдэг дуунай үгэ оршуулсани Балдан гуай бага зэргэ засаад одоо аялгада оруулжа байна. Шунин харанхуй, ганса сумууд талаар эшхэрнэГанс...
Ямаршье яhатан өөрын һайхан ёһо заншалтай байдаг. Буряад-монгол зон эдээнһээ илгаатай бэшэ, баһал өөрын, үндэһэтэнэй ёһо заншалтай зон гээшэ. Буряад-монголшуудай ёһо гурим бусад монгол угсаатанай ёһо...
Жээ! Эрдэниин шанараар бутэhэн haбан соо hайхан эмын эрдэнь найруулhан hайн ундаа Лама идам гурбан эрдэнидэ ургэhэнооЦогто ушарал баяр дэлгэруулжэ уйлдэ. Эрдэниин шанараар бутэhэн hабан...
Фильм на бурятском языке с русскими субтитрами повествует о сакральной сущности и многозначности серебра в культуре Бурятии. Мастера-дарханы, священнослужители, искусствоведы, краеведы и ученые Буряти...
Сталинградай байлдаан 1942 оной июлиин 17-hоо 1943 оной февралиин 2 болотор 200 үдэр ба hүниин туршада таhалгаряагүй yргэлжэлhэн байна. Энэ асари ехэ тулалдаан Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда,...
Страница 1 из 3